Слабата вяра се проявява в презрение и пренебрежение към онова, което е одобрявано, и незаинтересованост към малките добрини.

Мухаммед, саллaллаху алейхи уa сaллaм, ни наставлява да не бъдем такива.
Имам Ахмaд, Аллах да се смили над него, предава хадис, разказан от Абу
Джурай ал-Худжaйми: „Отидох при Пратеника на Аллах и му рекох:

„О,Пратенико на Аллах, ние сме хора бедуини, затова ни научи на нещо, чрез което Аллах да ни облагодетелства! Тогава той рече: „Не омаловажавай никоя добрина, дори и да пресипеш от твоето ведро във ведрото на онзи, който иска вода; дори и да заговориш ближния си с ведро и засмяно лице”. 20
И така ако някой дойде и поиска да си налее вода от кладенеца, а ти вече си
вдигнал ведрото и го излееш в неговото, то тази постъпка, макар външно да
изглежда дребна и незначителна, пак не заслужава да бъде омаловажавана.
Удостоена с благоволението на Аллах Всевишния е и постъпката, когато някой
се обърне към ближния си със засмяно лице, когато човек почисти отпадъците
в джамията, та дори една сламка да е от земята. Може би точно тази дребна
постъпка ще бъде причина за опрощаване на греховете; Аллах ще възнагради
Своя раб, че е сторил тези дела, и ще му опрости. Мухаммед, саллaллаху
алейхи уa сaллaм, е казал:
„Един човек, както си вървял, минал край клон от дърво на пътя и си рекъл: „Ще го отстраня в името на Аллах, за да не пречи на мюсюлманите”. Поради това Аллах го въвел в Дженнета”.
21
Душата, която презира малките добрини, крие в себе си зло и слабост. Като
наказание е достатъчно подценяването на малките добрини, заради което
човек да бъде лишен от предимството, описано от Пратеника, саллaллаху
алейхи уa сaллaм: „На онзи, който премахне препятствие от пътя на
мюсюлманите, ще му бъде записана една добрина. А от когото е приета
една добрина, ще влезе в Дженнета”. 22
Муаз, Аллах да е доволен от него, вървял с един човек, навел се и вдигнал от пътя камък. Тогава другият го попитал: „Какво е това?” А той му отвърнал: „Чух Пратеника на Аллах да казва, че „който отстрани камък от пътя, Аллах ще му запише една добрина, а който е сторил добрина, ще влезе в Дженнета” 23.

източник: Признаци и лечение на слабата вяра
(Мухаммед Салих ал-Мунаджид )

Реклами